Trhový poriadok

Pozvanka a prihláška na Velkonočné trhy 2022   stiahnete tu:  Pozvanka_na_VT_2022.zip

MAPKA TRHOVISKA:

 

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb Trhoviska na Námestí slobody a na príležitostných trhoch: Veľkonočné trhy, Kubínsky jarmok, Katarínske trhy a Vianočné trhy, organizovaných Mestským kultúrnym strediskom Dolný Kubín.

 Čl. 1

Správca príležitostných trhov

 Správcom príležitostných trhov a trhoviska uvedených v Čl. 2 tohto trhového poriadku je Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín (ďalej len „správca“), príspevková organizácia zriadená Mestom Dolný Kubín (ďalej len „mesto“) so sídlom Námestie slobody 1269/1, 026 01 Dolný Kubín.

 1. Správca určuje termín trhov, pozýva predajcov tovarov a služieb, zabezpečuje priestranstvo trhov a trhoviska, označenie predajných miest, vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na príležitostnom trhu.
 2. Správca rozhoduje o pridelení predajnej plochy podľa sortimentu predávaného tovaru a podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného miesta.

 Čl. 2

Určenie priestranstva trhoviska a príležitostných trhov

 Trhovisko – priestranstvo trhoviska je určené na Námestí Slobody pred stavbou Budova MsKS, súpisné číslo 1269, postavenou na pozemku CKN parc. č. 390/140 v k.u. Veľký Bysterec (ďalej len „stavba MsKS“).

 1. Kubínsky jarmok -. Koná sa v centre mesta na uliciach: Hviezdoslavovo námestie, Radlinského, Gäceľská cesta, Kohútov sad, J. Hollého a S. Nováka.
 2. Veľkonočné sviatky – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS.
 3. Katarínske trhy – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS.
 4. Vianočné trhy – konajú sa na Hviezdoslavovom námestí alebo na Námestí Slobody a na prízemí stavby MsKS.
 5. Ambulantný predaj – sa koná na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS.

 Čl. 3

Trhové dni a čas predaja a prevádzky

 TRHOVISKO – je v prevádzke počas celého roka. Predajný a prevádzkový čas na trhovisku sa stanovuje v pondelok až piatok: od 07.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 07.00 hod do 12.00 hod. okrem dní kedy sa konajú Veľkonočné a Katarínske trhy.

 1. KUBÍNSKY JARMOK – koná  sa spravidla  v mesiaci september a v dňoch piatok a sobota pri príležitosti osláv „Dni mesta Dolný Kubín“. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 6.30 hod. do  24.00 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 7.00 hod. do 23.30 hod.
 2. VEĽKONOČNÝ TRH – koná sa spravidla v mesiaci  marec alebo apríl v pracovných dňoch pred Veľkonočnými sviatkami. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.
 3. KATARÍNSKY TRH – koná sa spravidla v mesiaci november v pracovných dňoch. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.
 4. VIANOČNÝ TRH – koná sa v mesiaci december v pracovných dňoch. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.

Čl. 4

Druhy predávaných výrobkov

 Potravinárske výrobky:

a)      zelenina a ovocie,

b)      včelí med a výrobky z neho,

c)      konzumné ryby,

d)      huby,

e)      mlieko a mliečne výrobky,

f)       mäso a mäsové výrobky,

g)      koreniny a koreninové zmesi,

h)      obilniny a výrobky z nich,

i)       liečivé rastliny, čaje, lesné plody, čečina a výrobky z nich,

j)       cukrovinky a výrobky z nich.

Pri uvádzaní potravín do obehu musia byť splnené príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 1. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

 Liehoviny a destiláty je možné predávať len na príležitostných trhoch.

 Ďalšie výrobky:

a)      kvetiny, imelo, priesady, ozdobné kry, semená a podobné poľnohospodárske výrobky,

b)      vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,

c)      drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

d)      výrobky zo skla a keramiky (poháre, ozdobné a dekoratívne predmety a pod.),

e)      knihy.

 Čl. 5

Druhy poskytovaných služieb

 a)      Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b)      brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c)      oprava dáždnikov,

d)      oprava a čistenie obuvi,

e)      kľúčové služby,

f)       maľovanie portrétov, fotografovanie,

g)      tetovanie umývateľnými prostriedkami,

h)      oprava a čistenie peria,

i)       poskytovanie služieb prostriedkami ľudovej zábavy,

j)       detské a iné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, streľba z kuše a pod.

Čl. 6

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 Trhovisko

a)      Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na viditeľnom mieste na trhovisku.

b)      Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku.

c)      Správca trhoviska je povinný bezodkladne písomne informovať správcu dane, ktorým je daňový úrad, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu. V informácii uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo, a fyzická osoba nemá povinnosť registrácie podľa Zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo osobitného zákona.

d)      Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

-          oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,

-          doklad o nadobudnutí tovaru,

-          používanie elektronickej pokladnice podľa osobitných predpisov,

-          udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,

-          dodržiavanie trhového poriadku,

-          primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov/ďalej len vlastné použité výrobky/občanmi medzi sebou, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

e)      Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.

f)       Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou a v primeranom množstve a o predaj rastlinných výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

g)      Povinnosťou správcu trhoviska je ďalej:

-          zaistiť dozor nad predajom,

-          prideľovať predávajúcim miesto k predaj za stanovené nájomné,

-          dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,

-          kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,

-          zabezpečovať čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja,

-          určiť miesto na parkovanie,

-          zabezpečiť uzatvárateľné nádoby na dočasné skladovanie odpadkov,

-          zabezpečiť prevádzku sociálneho zariadenia počas trhových dní.

 Príležitostné trhy

a)      Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby na základe povolenia vydaného správcom. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v predajných prenosných zariadeniach s dočasným stanovišťom, ktoré na tento účel postaví na mieste konania sa príležitostného trh správca alebo predajných prenosných zariadeniach s dočasným stanovišťom vo vlastníctve predávajúceho.

b)      Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj. Systém prideľovania predajných miest je časovo obmedzený a je uvedený v pokynoch na príslušný príležitostný trh.

c)      Počas príležitostných trhov nie je povolené premiestňovanie  predajných stánkov a zmena lokality – zmena prideleného predajného miesta určeného v povolení vydanom správcom.

d)      Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa trhového predaja a podriadiť sa kontrole vykonávanej oprávnenými osobami.

e)      Na príležitostnom trhu je zakázané

-          Skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy) mimo predajného zariadenia,

-          Počas prevádzkového času jazdiť motorovými vozidlami, okrem zásobovania a technickej obsluhy,

-          Zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto mimo prevádzkového času.

 Čl. 7

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku

 Na trhovisku môžu na základe povolenia správcu predávať výrobky a poskytovať služby:

a)    fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

b)   fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody,

c)    občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d)   fyzické osoby predávajúce vlastné ľudové umelecké predmety, po domácky vyrobené výroby z dreva, prútia, bavlny, kvetov, čečiny, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu.

 Čl. 8

Spôsob určenia nájomného a poplatku na trhovisku a za prenosné predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník tovarov a služieb na príležitostných trhoch

 Trhovisko

a)      Výška za prenájom dreveného stánku poskytnutého správcom je (oslobodené od DPH):

-          nájomné 10,- EUR / 1deň

-          zľava za nájomné vo výške 10% / 5 dní

-          zľava za nájomné vo výške 20% / 3 mesiace

b)      V prípade potreby poplatok za pripojenie elektrickej energie za jeden deň je nasledovný:

-          10 A istič – 10,- EUR

-          16 A istič – 20,- EUR

-          nad 16 A istič – 40,- EUR.

Správca tržnice si vyhradzuje právo na úprav cien poplatkov za poskytnutú elektrickú energiu.

 Príležitostné trhy

a)      Pri konaní Kubínskeho jarmoku je nájomné (oslobodené od DPH) za užívanie trhového miesta stanovené nasledovne:

Tovar členený do kategórií:

Druh tovaru

 1. 1.      Deň (piatok)
 2. 2.      Deň (sobota)
 

textil, bytový textil, kožená galantéria, záclony, odevy, obuv

15,- EUR

za bm*

12,- EUR

za bm*

občerstvenie, burčiak

15,- EUR za bm*

20,- EUR sedenie

jednorazové nájomné

12,- EUR za bm*

15,- EUR sedenie

jednorazové nájomné

domáce potreby, hračky, drogéria, bižutéria, náboženské predmety

15,- EUR

za bm*

12 EUR

za bm*

medovníky, cukrovinky, sviečky, medovina, cukrová vata, popcorn, trdelníky, palacinky, langoše, varená kukurica, mäsové výrobky, pekárenské výrobky, sušené ovocie, med, ovocie a zelenina, syrové výrobky

15,- EUR

za bm*

12,- EUR

za bm*

drevené a remeselné výrobky v zóne predajcov odevu a spotrebného tovaru

12,- EUR

za bm*

10,- EUR

za bm*

atrakcie pre deti – rôzne, skákacie hrady, poníky, motorky, politická reklama

40,- EUR

jednorazové nájomné

25,- EUR

jednorazové nájomné

automobil (vjazd) – povolenie vydané iba autám, prívesom, ktoré spĺňajú charakter predajného vozidla

10,- EUR

jednorazové nájomné

5,- EUR

jednorazové nájomné

balóny poplatok za každé predajné miesto, stojan

15,- ER

za bm*

12,- EUR

za bm*

remeselníci za predajné miesto v zóne Remeselnícky jarmok

15,- EUR veľký stánok

10,- EUR malý stánok

10,- EUR vlastný stánok

jednorazové nájomné

15,- EUR veľký stánok

10,- EUR malý stánok

10,- EUR vlastný stánok

jednorazové nájomné

* bm – nájom za 1 bežný meter

 

 

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.