KUBÍNSKY JARMOK 2024

 

Mesto Dolný Kubín a MsKS, ako hlavný organizátor Kubínskeho jarmoku pozýva trhovníkov, ale aj všetkých návštevníkov

od 13. 9.  – 14. 9. 2024 na KUBÍNSKY JARMOK.

 Neoddeliteľnou súčasťou jarmoku bude aj bohatý  kultúrny program. Všetci ste v našom krásnom meste srdečne vítaní.

 Záväzné žiadosti pre účasť trhovníkov na jarmoku a podrobné informácie a podmienky sa dozviete TU - Pokyny pre účastníkov na KJ_2024_ZIP.

Veľmi by nám pomohlo keby ste prihlášky a doklady posielali poštou na adresu MsKS. MsKS si vyhradzuje právo výberu predávajúceho sortimentu.


                                                                                                                           

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb Trhoviska na Námestí slobody a na príležitostných trhoch: Veľkonočné trhy, Kubínsky jarmok, Katarínske trhy a Vianočné trhy, organizovaných Mestským kultúrnym strediskom Dolný Kubín.

 

Čl. 1

Správca príležitostných trhov

 

 1. Správcom príležitostných trhov a trhoviska uvedených v Čl. 2 tohto trhového poriadku je Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín (ďalej len „správca“), príspevková organizácia zriadená Mestom Dolný Kubín (ďalej len „mesto“) so sídlom Námestie slobody 1269/1, 026 01 Dolný Kubín.
 2. Správca určuje termín trhov, pozýva predajcov tovarov a služieb, zabezpečuje priestranstvo trhov a trhoviska, označenie predajných miest, vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na príležitostnom trhu.
 3. Správca rozhoduje o pridelení predajnej plochy podľa sortimentu predávaného tovaru a podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného miesta.

 

Čl. 2

Určenie priestranstva trhoviska a príležitostných trhov

 

 1. Trhovisko – priestranstvo trhoviska je určené na Námestí Slobody pred stavbou Budova MsKS, súpisné číslo 1269, postavenou na pozemku CKN parc. č. 390/140 v k.u. Veľký Bysterec (ďalej len „stavba MsKS“).
 2. Kubínsky jarmok - koná sa v centre mesta na uliciach: Hviezdoslavovo námestie, Radlinského, Gäceľská cesta, Kohútov sad, J. Hollého a S. Nováka.
 3. Veľkonočné sviatky – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS.
 4. Katarínske trhy – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS.
 5. Vianočné trhy – konajú sa na Hviezdoslavovom námestí alebo na Námestí Slobody a na prízemí stavby MsKS.
 6. Ambulantný predaj – sa koná na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS.

 

Čl. 3

Trhové dni a čas predaja a prevádzky

 

 1. TRHOVISKO – je v prevádzke počas celého roka. Predajný a prevádzkový čas na trhovisku sa stanovuje v pondelok až piatok: od 07.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 07.00 hod do 12.00 hod. okrem dní kedy sa konajú Veľkonočné a Katarínske trhy.
 2. KUBÍNSKY JARMOK – koná  sa spravidla  v mesiaci september a v dňoch piatok a sobota pri príležitosti osláv „Dni mesta Dolný Kubín“. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 6.30 hod. do  24.00 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 7.00 hod. do 23.30 hod.
 3. VEĽKONOČNÝ TRH – koná sa spravidla v mesiaci  marec alebo apríl v pracovných dňoch pred Veľkonočnými sviatkami. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.
 4. KATARÍNSKY TRH – koná sa spravidla v mesiaci november v pracovných dňoch. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.
 5. VIANOČNÝ TRH – koná sa v mesiaci december v pracovných dňoch. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.

 

Čl. 4

Druhy predávaných výrobkov

 

 1. Potravinárske výrobky:

a)      zelenina a ovocie,

b)      včelí med a výrobky z neho,

c)      konzumné ryby,

d)      huby,

e)      mlieko a mliečne výrobky,

f)       mäso a mäsové výrobky,

g)      koreniny a koreninové zmesi,

h)      obilniny a výrobky z nich,

i)       liečivé rastliny, čaje, lesné plody, čečina a výrobky z nich,

j)       cukrovinky a výrobky z nich.

Pri uvádzaní potravín do obehu musia byť splnené príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 1. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

 

 1. Liehoviny a destiláty je možné predávať len na príležitostných trhoch.

 

 1. Ďalšie výrobky:

a)      kvetiny, imelo, priesady, ozdobné kry, semená a podobné poľnohospodárske výrobky,

b)      vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,

c)      drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

d)      výrobky zo skla a keramiky (poháre, ozdobné a dekoratívne predmety a pod.),

e)      knihy.

 

Čl. 5

Druhy poskytovaných služieb

 

a)      Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b)      brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c)      oprava dáždnikov,

d)      oprava a čistenie obuvi,

e)      kľúčové služby,

f)       maľovanie portrétov, fotografovanie,

g)      tetovanie umývateľnými prostriedkami,

h)      oprava a čistenie peria,

i)       poskytovanie služieb prostriedkami ľudovej zábavy,

j)       detské a iné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, streľba z kuše a pod.

 

Čl. 6

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

 1. Trhovisko

a)      Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na viditeľnom mieste na trhovisku.

b)      Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku.

c)      Správca trhoviska je povinný bezodkladne písomne informovať správcu dane, ktorým je daňový úrad, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu. V informácii uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo, a fyzická osoba nemá povinnosť registrácie podľa Zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo osobitného zákona.

d)      Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

-          oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,

-          doklad o nadobudnutí tovaru,

-          používanie elektronickej pokladnice podľa osobitných predpisov,

-          udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,

-          dodržiavanie trhového poriadku,

-          primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov/ďalej len vlastné použité výrobky/občanmi medzi sebou, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

e)      Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.

f)       Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou a v primeranom množstve a o predaj rastlinných výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

g)      Povinnosťou správcu trhoviska je ďalej:

-          zaistiť dozor nad predajom,

-          prideľovať predávajúcim miesto k predaj za stanovené nájomné,

-          dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,

-          kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,

-          zabezpečovať čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja,

-          určiť miesto na parkovanie,

-          zabezpečiť uzatvárateľné nádoby na dočasné skladovanie odpadkov,

-          zabezpečiť prevádzku sociálneho zariadenia počas trhových dní.

 

 1. Príležitostné trhy

a)      Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby na základe povolenia vydaného správcom. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v predajných prenosných zariadeniach s dočasným stanovišťom, ktoré na tento účel postaví na mieste konania sa príležitostného trh správca alebo predajných prenosných zariadeniach s dočasným stanovišťom vo vlastníctve predávajúceho.

b)      Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj. Systém prideľovania predajných miest je časovo obmedzený a je uvedený v pokynoch na príslušný príležitostný trh.

c)      Počas príležitostných trhov nie je povolené premiestňovanie  predajných stánkov a zmena lokality – zmena prideleného predajného miesta určeného v povolení vydanom správcom.

d)      Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa trhového predaja a podriadiť sa kontrole vykonávanej oprávnenými osobami.

e)      Na príležitostnom trhu je zakázané

-          Skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy) mimo predajného zariadenia,

-          Počas prevádzkového času jazdiť motorovými vozidlami, okrem zásobovania a technickej obsluhy,

-          Zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto mimo prevádzkového času.

 

Čl. 7

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku

 

Na trhovisku môžu na základe povolenia správcu predávať výrobky a poskytovať služby:

a)    fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

b)   fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody,

c)    občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d)   fyzické osoby predávajúce vlastné ľudové umelecké predmety, po domácky vyrobené výroby z dreva, prútia, bavlny, kvetov, čečiny, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu.

 

Čl. 8

Spôsob určenia nájomného a poplatku na trhovisku a za prenosné predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník tovarov a služieb na príležitostných trhoch

 

 1. Trhovisko

a)      Výška za prenájom dreveného stánku poskytnutého správcom je (oslobodené od DPH):

-          nájomné 10,- EUR / 1deň

-          zľava za nájomné vo výške 10% / 5 dní

-          zľava za nájomné vo výške 20% / 3 mesiace

b)      V prípade potreby poplatok za pripojenie elektrickej energie za jeden deň je nasledovný:

Podľa dennej spotrebovanej elektrickej energie  v drevenom stánku v kWh a aktuálneho cenníka poskytovateľa elektrickej energie Mestskému kultúrnemu stredisku Dolný Kubín.

 

 1. Príležitostné trhy

a)      Pri konaní Kubínskeho jarmoku je nájomné (oslobodené od DPH) za užívanie trhového miesta stanovené nasledovne:

Tovar členený do kategórií:

Druh tovaru

 1. 1.      Deň (piatok)
 2. 2.      Deň (sobota)
 

textil, bytový textil, kožená galantéria, záclony, odevy, obuv

20,- EUR 

za bm*

17,- EUR

za bm*

občerstvenie, burčiak

20,- EUR za bm*

25,- EUR sedenie

jednorazové nájomné

17,- EUR za bm*

20,- EUR sedenie

jednorazové nájomné

domáce potreby, hračky, drogéria, bižutéria, náboženské predmety

20,- EUR

za bm*

17,- EUR

za bm*

medovníky, cukrovinky, sviečky, medovina, cukrová vata, popcorn, trdelníky, palacinky, langoše, varená kukurica, mäsové výrobky, pekárenské výrobky, sušené ovocie, med, ovocie a zelenina, syrové výrobky

20,- EUR

za bm*

17,- EUR

za bm*

drevené a remeselné výrobky v zóne predajcov odevu a spotrebného tovaru

17,- EUR

za bm*

15,- EUR

za bm*

atrakcie pre deti – rôzne, skákacie hrady, poníky, motorky

45,- EUR

jednorazové nájomné

30,- EUR

jednorazové nájomné

automobil (vjazd) – povolenie vydané iba autám, prívesom, ktoré spĺňajú charakter predajného vozidla

15,- EUR

jednorazové nájomné

10,- EUR

jednorazové nájomné

balóny poplatok za každé predajné miesto, stojan

20,- EUR

za bm*

17,- EUR

za bm*

remeselníci za predajné miesto v zóne Remeselnícky jarmok

20,- EUR veľký stánok

15,- EUR malý stánok

15,- EUR vlastný stánok

jednorazové nájomné

20,- EUR veľký stánok

15,- EUR malý stánok

15,- EUR vlastný stánok

jednorazové nájomné

politická reklama

200,-EUR

jednorazové nájomné

100,-EUR

jednorazové nájomné

* bm – nájom za 1 bežný meter

b)      Pri konaní Veľkonočných trhov a Katarínskych trhov:

-          Remeselníci, predajcovia remeselných výrobkov na Námestí Slobody pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS je nájomné (oslobodené od DPH)

10,- EUR za bm*  / 1 deň

-          Predajcovia ostatného tovaru a služieb členeného podľa Čl. 4 a Čl. 5 tohto trhového poriadku na ploche Námestia Slobody je nájomné (oslobodené od DPH) 15,- EUR za bm*  / 1 deň.

c)      Pri konaní Vianočných trhov prenájom dreveného prenosného predajného zariadenia poskytnutého správcom:

-          je nájomné (oslobodené od DPH) za veľký stánok 15,- EUR / 1 deň

-          je nájomné (oslobodené od DPH) za malý stánok 12,- EUR / 1 deň.

d)      Pri konaní Veľkonočných a Katarínskych trhov platí nájomca trhového miesta v prípade potreby poplatok za pripojenie elektrickej energie za jeden deň nasledovne:

-          10 A istič – 15,- EUR s DHP

-          16 A istič – 25,- EUR s DHP

-          nad 16 A istič – 45,- EUR s DHP

e)      Pri konaní Kubínskeho jarmoku platí nájomca trhového miesta v prípade potreby poplatok za pripojenie elektrickej energie nasledovne:

1)      V piatok:

-          10 A istič – 15,- EUR s DPH

-          16 A istič – 25,- EUR s DPH

-          nad 16 A istič – 45,- EUR s DPH

2)      V sobotu:

-          10 A istič – 10,- EUR s DPH

-          16 A istič – 15,- EUR s DPH

-          nad 16 A istič – 25,- EUR s DPH.

Čl. 9

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky

 

 1. Predávajúci je povinný počas predaja udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať miesto čisté a upratané.
 2. Odpad súvisiaci s predajom výrobkov a poskytovaní služieb ukladať na vyhradených miestach a do určených nádob.

 

Čl. 10

Kontrolné orgány

 

Predaj na trhových miestach, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších platných všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolujú v rozsahu svojich právomocí správca, poverení zamestnanci Mesta Dolný Kubín, príslušníci Mestskej polície Dolný Kubín a kontrolné orgány štátu.

 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

(1)         Dňom účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva tento trhový poriadok sa zrušuje Trhový poriadok trhoviska a  príležitostných trhov v Meste Dolný Kubín zo dňa 23.06.2022, vydaný Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2022, ktorým sa upravuje Trhový poriadok trhoviska a  príležitostných trhov v Meste Dolný Kubín, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 44/2022 zo dňa 23.6.2022.

(2)         Toto trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva tento trhový poriadok.

 

V Dolnom Kubíne dňa 18.04.2024

 

Ing. Ján Prílepok

                                                                                                primátor Mesta Dolný Kubín

KUBÍNSKY JARMOK

 

Mesto Dolný Kubín a MsKS, ako hlavný organizátor Kubínskeho jarmoku pozýva trhovníkov, ale aj všetkých návštevníkov od 13. 9.  – 14. 9. 2024 na KUBÍNSKY JARMOK.

Neoddeliteľnou súčasťou jarmoku bude aj bohatý  kultúrny program. Všetci ste v našom krásnom meste srdečne vítaní.

 

Záväzné žiadosti pre účasť trhovníkov na jarmoku a podrobné informácie a podmienky sa dozviete TU - Pokyny pre účastníkov na KJ_2024_ZIP. 

Veľmi by nám pomohlo keby ste prihlášky a doklady posielali poštou na adresu MsKS. MsKS si vyhradzuje právo výberu predávajúceho sortimentu.

 

 

 

 

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb Trhoviska na Námestí slobody a na príležitostných trhoch: Veľkonočné trhy, Kubínsky jarmok, Katarínske trhy a Vianočné trhy, organizovaných Mestským kultúrnym strediskom Dolný Kubín.

 

Čl. 1

Správca príležitostných trhov

 

1.      Správcom príležitostných trhov a trhoviska uvedených v Čl. 2 tohto trhového poriadku je Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín (ďalej len „správca“), príspevková organizácia zriadená Mestom Dolný Kubín (ďalej len „mesto“) so sídlom Námestie slobody 1269/1, 026 01 Dolný Kubín.

2.      Správca určuje termín trhov, pozýva predajcov tovarov a služieb, zabezpečuje priestranstvo trhov a trhoviska, označenie predajných miest, vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na príležitostnom trhu.

3.      Správca rozhoduje o pridelení predajnej plochy podľa sortimentu predávaného tovaru a podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného miesta.

 

Čl. 2

Určenie priestranstva trhoviska a príležitostných trhov

 

1.      Trhovisko – priestranstvo trhoviska je určené na Námestí Slobody pred stavbou Budova MsKS, súpisné číslo 1269, postavenou na pozemku CKN parc. č. 390/140 v k.u. Veľký Bysterec (ďalej len „stavba MsKS“).

2.      Kubínsky jarmok - koná sa v centre mesta na uliciach: Hviezdoslavovo námestie, Radlinského, Gäceľská cesta, Kohútov sad, J. Hollého a S. Nováka.

3.      Veľkonočné sviatky – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS.

4.      Katarínske trhy – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS a v nebytových priestoroch na prízemí stavby MsKS.

5.      Vianočné trhy – konajú sa na Hviezdoslavovom námestí alebo na Námestí Slobody a na prízemí stavby MsKS.

6.      Ambulantný predaj – sa koná na Námestí Slobody, pred stavbou MsKS.

 

Čl. 3

Trhové dni a čas predaja a prevádzky

 

1.      TRHOVISKO – je v prevádzke počas celého roka. Predajný a prevádzkový čas na trhovisku sa stanovuje v pondelok až piatok: od 07.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 07.00 hod do 12.00 hod. okrem dní kedy sa konajú Veľkonočné a Katarínske trhy.

2.      KUBÍNSKY JARMOK – koná  sa spravidla  v mesiaci september a v dňoch piatok a sobota pri príležitosti osláv „Dni mesta Dolný Kubín“. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 6.30 hod. do  24.00 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 7.00 hod. do 23.30 hod.

3.      VEĽKONOČNÝ TRH – koná sa spravidla v mesiaci  marec alebo apríl v pracovných dňoch pred Veľkonočnými sviatkami. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.

4.      KATARÍNSKY TRH – koná sa spravidla v mesiaci november v pracovných dňoch. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.

5.      VIANOČNÝ TRH – koná sa v mesiaci december v pracovných dňoch. Prevádzkový čas je stanovený v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 20.30 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 20.00 hod.

 

Čl. 4

Druhy predávaných výrobkov

 

1.      Potravinárske výrobky:

a)      zelenina a ovocie,

b)      včelí med a výrobky z neho,

c)      konzumné ryby,

d)      huby,

e)      mlieko a mliečne výrobky,

f)       mäso a mäsové výrobky,

g)      koreniny a koreninové zmesi,

h)      obilniny a výrobky z nich,

i)       liečivé rastliny, čaje, lesné plody, čečina a výrobky z nich,

j)       cukrovinky a výrobky z nich.

Pri uvádzaní potravín do obehu musia byť splnené príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

2.      Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

 

3.      Liehoviny a destiláty je možné predávať len na príležitostných trhoch.

 

4.      Ďalšie výrobky:

a)      kvetiny, imelo, priesady, ozdobné kry, semená a podobné poľnohospodárske výrobky,

b)      vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,

c)      drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

d)      výrobky zo skla a keramiky (poháre, ozdobné a dekoratívne predmety a pod.),

e)      knihy.

 

Čl. 5

Druhy poskytovaných služieb

 

a)      Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b)      brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c)      oprava dáždnikov,

d)      oprava a čistenie obuvi,

e)      kľúčové služby,

f)       maľovanie portrétov, fotografovanie,

g)      tetovanie umývateľnými prostriedkami,

h)      oprava a čistenie peria,

i)       poskytovanie služieb prostriedkami ľudovej zábavy,

j)       detské a iné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, streľba z kuše a pod.

 

Čl. 6

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

1.      Trhovisko

a)      Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na viditeľnom mieste na trhovisku.

b)      Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku.

c)      Správca trhoviska je povinný bezodkladne písomne informovať správcu dane, ktorým je daňový úrad, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu. V informácii uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo, a fyzická osoba nemá povinnosť registrácie podľa Zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo osobitného zákona.

d)      Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

-          oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,

-          doklad o nadobudnutí tovaru,

-          používanie elektronickej pokladnice podľa osobitných predpisov,

-          udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,

-          dodržiavanie trhového poriadku,

-          primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov/ďalej len vlastné použité výrobky/občanmi medzi sebou, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

e)      Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.

f)       Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou a v primeranom množstve a o predaj rastlinných výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

g)      Povinnosťou správcu trhoviska je ďalej:

-          zaistiť dozor nad predajom,

-          prideľovať predávajúcim miesto k predaj za stanovené nájomné,

-          dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,

-          kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,

-          zabezpečovať čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja,

-          určiť miesto na parkovanie,

-          zabezpečiť uzatvárateľné nádoby na dočasné skladovanie odpadkov,

-          zabezpečiť prevádzku sociálneho zariadenia počas trhových dní.

 

2.      Príležitostné trhy

a)      Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby na základe povolenia vydaného správcom. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v predajných prenosných zariadeniach s dočasným stanovišťom, ktoré na tento účel postaví na mieste konania sa príležitostného trh správca alebo predajných prenosných zariadeniach s dočasným stanovišťom vo vlastníctve predávajúceho.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.