Výstavy

 

Príďte, bude to stáť za to!
???? JAR PRE THEA HERKEĽA FLORINA
???? Spojili sme sily, aby sme Vám ponúkli viac
???? Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Matica slovenská, Základná umelecká škola I. Ballu, Základná umelecká škola P. M. Bohúňa, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Danka a Marienka Sabakové, Oravská galéria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Šimová je študentkou fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Vo svojej tvorbe sa venuje experimentu a dokumentárnej fotografií. Baví ju práca s materiálom, preto rada trávi čas v tmavej komore. Práve tam vznikla séria fotogramov a chemigramov, ktoré tu môžete vidieť.

 Fotogram je fotografická technika, pri ktorej obraz vzniká bez použitia fotoaparátu.

Na svetlo citlivý materiál – fotografický papier sa umiestnia objekty, v tomto prípade rastliny, a následne sa papier pod zväčšovákom osvetlí. Po vyvolaní a ustálení vzniká obraz, ktorý kopíruje obrys daného predmetu.

 Obrazy sú zo série Lázne, v ktorej prirovnávam senzibilitu kože k senzibilite fotografického papiera. Tak ako koža, najväčší ľudský orgán, reaguje na rôzne prostredia, či už svetlo alebo vodu atď., tak isto prebiehajú určité reakcie aj na fotografickom papieri. Vytvorila som domáce lázne pre fotografický papier, na ktorý ukladám materiály rôzneho skupenstva a pozorujem reakcie, ktoré sa dejú. Pôsobením svetla a materiálov vznikajú premeny, ktoré priebežne zaznamenávam.

@marija.simova

simova.mariaa@gmail.com

 

 

 

 

Trvalá expozícia Židovskej kultúry

Výstava bola otvorená s septembri roku 2012. Jej realizácia bola podporená Nadáciou Orange. Judaiká venoval pán Arieh Klein. Prípravu projektu, textové aj obrazové materiály výstavy realizoval kolektív pracovníkov MsKS v Dolnom Kubíne pod vedením riaditeľky Mgr. Jany Greššovej.

Najstaršie stopy po Židoch v Dolnom Kubíne siahajú už od roku 1720. Prevažná časť Židov sa sem presťahovala v 18. storočí z moravskej obce Holešov. Náboženskú obec založili roku 1770. V listine z roku 1735 sú v Dolnom Kubíne spomínané tri židovské rodiny, ktoré si už v roku 1775 postavili prvú synagógu.
Tá mala 70 miest na sedenie pre mužov a rovnaký počet pre ženy. Súčasne so synagógou sa začalo aj so stavbou mikvy (rituálneho kúpeľa). Zhruba o 100 rokov tvorili židia už vyše štvrtiny obyvateľstva (bolo ich 431) a tak synagógu prestavali a zväčšili. V roku 1893 ju však zničil veľký požiar, preto si na tom istom mieste postavili novú klasicistickú budovu. Pri sčítaní obyvateľov v roku 1900 sa uvádza 394 židovských obyvateľov.Nová synagóga mala dve schodištia. Hlavný vchod a dva vchody na galériu pre ženy viedli z námestia. Jej rozmery boli 12 x 16 metrov. Dvere a okná boli zakončené polkruhovite. Modlitebňa pre mužov mala 12 oblokov.

JEWS IN DOLNY KUBIN

First references about Jews in Dolný Kubín are from year 1720. A majority of them moved here from Moravian village Holešov (Czech Republic).  They established the religious community in year 1770.In the bill from year 1735 there are mentioned three Jewish families, which in the year 1775 built the first synagogue. This had 70 seats for men and the same amount of seats for women. At the same time there was built a Mikveh (bath used for the purpose of ritual immersion in Judaism). Approximately 100 years later a quarter of town`s inhabitants was Jewish (there were 431 of them) therefore the synagogue was rebuilt and enlarged. Unfortunately in year 1893 it was destroyed by a fire so on it`s place was built  a new one in classicist style. A census from year 1900 mentions 394 Jewish inhabitants.New synagogue had two staircases. Main entrance and two entrances for women led from the square. It was 12 m wide and 16 m long. Doors and windows  were curved on the top. Prayer room for men had 12 windows.  

Galéria